LEDELSESSYSTEM FOR KVALITET

Selskapet etablerer ledelsessystem slik at organisasjonene kan identifisere mål, definere prosesser og kartlegge ressurser som nødvendig for å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Gjennom etablering av ledelsessystem for kvalitet sikrer også selskapet at kunden har et rammeverk for planlegging, utførelse, overvåkning og forbedring av målbare resultater. Selskapet bistår også med å etablere integrerte ledelsessystem for miljø, kvalitet, arbeidsmiljø og IT-Sikkerhet.

Alt arbeid utført av selskapet er i henhold til relevante ISO standarder og Akvakulturloven med tilhørende relevante forskrifter og tekniske standard, bl.a. NYTEK forskriftene og NS– 9415 (Norsk Standard 9415 for merdbasert utstyr for å hindre rømming av fisk). Selskapet har kunnskap om hvilke rammeverk som er gjeldende for å sikre at kundene får etablert, vedlikeholdt og kontinuerlig forbedret sine ledelsessystemer.

Risikobasert tilnærming

Selskapet overordnede mål er utvikle en risikostyringskultur der både kundens ansatte og interessenter er klar over viktigheten av å overvåke og håndtere risiko.

Selskapet benytter «ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer» som verktøy for å utvikle en strategi for risikostyring. Hensikten med risikostyring er å identifisere og begrense risiko, og derved øke sannsynligheten for å nå mål og bedre beskyttelse av anlegg og verdier. Risikovurderinger kan gjennomføres både ved etablering og endringer av kundens virksomhet. Vi tilpasser risikovurderingen i tid slik at kunden har oversikt over resultat før beslutninger må tas.